Prihlás sa


Zabudnuté heslo

registráciou získate:
Registrovať

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti LEMICOM spol. s r.o. so sídlom Praha 5 - Velká Chuchle, Pod Akáty 131/13, PSČ 15900 (doručovacia adresa: Cukrovarská 957 / 21b, Praha 9, PSČ 196 00), IČO 27561054, DIČ CZ27561054, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddielu C, vložke č. 114440.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "občiansky zákonník").


1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť LEMICOM spol. s r.o. (Ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy obsiahnuté v čl. 3.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci kupujúcemu v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy neposkytuje žiadne oprávnenie k výkonu práva duševného vlastníctva súvisiaceho s tovarom či predávajúcim a jeho internetovými stránkami www.belabel.sk, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak.
Odlišné písomné dojednania strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s predávajúcim zmluvu alebo s ním inak koná.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je každá osoba, ktoré nie je spotrebiteľom; za kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa okrem iného považuje každý človek, ktorý v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo.
Obsah - všetky obrázky, fotografie, motívy a texty, ktoré kupujúci zahŕňa do svojej objednávky umiestnením na tovaru predávajúceho.
Doplnkové služby BELABEL PREMIUM - služby poskytované predávajúcim, ktoré je kupujúci oprávnený objednať zároveň s tovarom. Medzi tieto služby patria:

3. Oznámenia pred uzavretím zmluvy

Predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, oznamuje, že
 1. označenie tovaru, opis jeho hlavných vlastností a cena tovaru sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.sk
 2. spôsoby platby, spôsoby dodania tovaru a náklady na dodanie tovaru sú uvedené v obchodných podmienkach a na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.sk
 3. údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv sú uvedené v čl. 12 obchodných podmienok
 4. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho; predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka platby za dodanie tovaru)
 5. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho
 6. neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie
 7. ceny tovarov a služieb sú na internetových stránkach predávajúceho (www.belabel.sk) uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a spôsobu zaplatenia ceny
 8. v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa
  • prevzatia tovaru
  • prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
  pričom toto odstúpenie musí byť vykonané formou jednostranného právneho konania (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailu), prípadne môže kupujúci využiť formulár na odstúpenie od zmluvy prístupný z internetových stránok predávajúceho www.belabel.sk
 9. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 10. v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci náklady spojedné s vrátením tovaru a náklady za vrátenie tovaru
 11. v prípade, že kupujúci chce podať sťažnosť, môže sa obrátiť na predávajúceho, prípadne sa dá obrátiť s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na Českú obchodnú inšpekciu
 12. zmluva, respektíve príslušný daňový doklad - faktúra, bude uložená v elektronickom archíve predávajúceho, kupujúcemu k nej okrem výslovnej písomnej žiadosti doručenej predávajúcemu nebude umožnený prístup
 13. zmluvu je možno uzavrieť v českom, slovenskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku;
 14. informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný, ako aj z procesu objednávania na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.sk;
 15. kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky predávajúcemu zistiť a opraviť prípadné chyby vzniknuté pri zadávaní dát.

4. Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy s predávajúcim sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy a je pre kupujúceho záväzná po dobu 2 týždňov od doručenia predávajúcemu.
Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto údaje kupujúceho:
 1. meno a priezvisko či názov alebo obchodné meno;
 2. bydlisko kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom; sídlo či miesto podnikania kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom;
 3. doručovaciu adresu, ak sa líši od adresy bydliska, sídla alebo miesta podnikania;
 4. IČO a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť;
 5. telefón a e-mailovú adresu.

5. Uzatvorenie zmluvy

Internetový katalóg tovaru užívaný predávajúcim je informatívny a nezáväzný, a teda nie je ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Na základe úplnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci do 3 dní od obdržania objednávky prijatie objednávky, v ktorom kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdí druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať, ako aj predpokladaný termín doručenia objednaného tovaru. Po prijatí objednávky predávajúcim dôjde medzi stranami k uzatvoreniu zmluvy.
Predávajúci prehlasuje, že v prípade, že objednávka bude zahŕňať
 1. obsah, ktorý by vzbudzoval pohoršenie a / alebo bol v rozpore s dobrými mravmi či verejným poriadkom;
 2. obsah, ktorý by bol v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 3. obsah, ktorého zverejnením by došlo alebo mohlo dôjsť k zásahu do osobnosti človeka či povesti alebo súkromia právnickej osoby;
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mail kupujúceho; oznámenie musí obsahovať dôvod odstúpenia. V prípade odstúpenia od zmluvy si strany vrátia všetky poskytnuté plnenia do 14 dní od účinnosti odstúpenia.
V prípade, že dodávateľ predávajúceho prestane do Českej republiky predmetný tovar dodávať alebo uvedie na trh novú verziu predmetného tovaru až po uzavretí zmluvy medzi stranami, predávajúci je oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť písomným odstúpením oznámením na e-mail kupujúceho; oznámenie musí obsahovať dôvod odstúpenia. V prípade odstúpenia od zmluvy si strany vrátia všetky poskytnuté plnenia do 14 dní od účinnosti odstúpenia.
Záväzok medzi oboma stranami zaniká pre následnú nemožnosť plnenia v prípade, že dodávateľ predávajúceho prestane predmetný tovar vyrábať. Predávajúci musí kupujúcemu túto skutočnosť oznámiť do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa o nemožnosti plnenia dozvedel, a to na e-mailovú adresu kupujúceho. Strany si vrátia všetky poskytnuté plnenia do 14 dní od dňa, kedy predávajúci kupujúcemu oznámil nemožnosť plnenia.
V prípade, že tovar uvedený kupujúcim v objednávke nieje možné predávajúcim z technických dôvodov vyrobiť, predávajúci nemožnosť plnenia spôsobujúceho neplatnosť uzatvorenej zmluvy oznámi kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Strany si vrátia všetky poskytnuté plnenia do 14 dní odo dňa, keď predávajúci kupujúcemu oznámil nemožnosť plnenia.
Kupujúci súhlasom s tými obchodnými podmienkami dáva zároveň predávajúcemu v zmysle ustanovenia § 1823 Občianskeho zákonníka súhlas s tým, aby predávajúci v prípade objednania ktorejkoľvek doplnkové služby BELABEL PREMIUM kupujúcim dôvodu charakteru služieb splnil tieto služby po uzavretí zmluvy, a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je oprávnený si v objednávke zvoliť akýkoľvek z nasledujúcich spôsobov zaplatenia kúpnej ceny:
 1. prevodom na účet predávajúceho uvedený v prijatí objednávky;;
 2. platbou kartou;
 3. dobierkou;
Platba dobierkou nie je možná v prípade, že kúpna cena je vyššia ako 24 Euro.

V prípade dobierky a osobného odberu tovaru vo výdajni predávajúceho je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade zaplatenia kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho alebo v prípade zaplatenia kúpnej ceny platobnou kartou je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa čl. V ods. 2 týchto obchodných podmienok. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je v prípade prevodu na účet predávajúceho splnená dňom pripísania čiastky na účet predávajúceho.
V prípade, že na strane predávajúceho došlo k zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.cz alebo počas objednávania, predávajúci nie je povinný dodať tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy oznámením na e-mail kupujúceho; oznámenie musí obsahovať dôvod odstúpenia.
Predávajúci si v zmysle ustanovenia § 2132 Občianskeho zákonníka vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho už prevzatím tovaru.

7. Dodanie tovaru a spôsoby dodania tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru:
 1. osobní odber Zásilkovna/Geis;
 2. doručenie Slovenskou poštou - balík do ruky
 3. doručenie Slovenskou poštou – balík na poštu
 4. doručení GLS.
Tovar bude dodaný na adresu bydliska, sídla či miesta podnikania kupujúceho, popr. na inú kupujúcim v objednávke uvedenú doručovaciu adresu.
Podmienkou pre dodanie tovaru je prijatie objednávky predávajúcim v zmysle ustanovenia čl. 5 týchto obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude odovzdaný na prepravu, respektíve pripravený k odberu, najneskôr do 21 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, spravidla však v dobe uvedenej v čase predpokladaného termínu doručenia podľa priebehu tvorby objednávky kupujúceho.
Náklady spojené s doručením na adresu dodania nesie kupujúci, a to vo výške, ktorá je uvedená v objednávke kupujúceho na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.sk.
Daňový doklad - faktúru kupujúci obdrží po prevzatí tovaru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
Ak neprevezme kupujúci tovar na adrese podľa ods. 8.2. tohto článku, je povinný zaplatiť všetky náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru a tiež aj náklady spojené s prípadným opakovaným dodaním tovaru. Predávajúci je v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim oprávnený od zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mail kupujúceho; oznámenie musí obsahovať dôvod odstúpenia.

8. Zjavný rozpor so zmluvou

Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať súlad množstva a typu tovaru s objednávkou a súčasne prekontrolovať, či obaly alebo tovar nie sú zjavne poškodené (závady zistené pri tejto kontrole sa ďalej nazývajú "zjavný rozpor so zmluvou").
Pri zistení zjavného rozporu so zmluvou je kupujúci povinný u predávajúceho uplatniť právo z vady, a to najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci riadne a včas toto právo neuplatní, právo z vady mu nepatrí.
V prípade zistenia zjavného nesúladu má kupujúci právo tovar neprevziať.

9. Poučenie o práve na odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci má v prípade, že je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa
 1. prevzatia tovaru
 2. prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, svojím súhlasom s týmito obchodnými podmienkami berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa jeho želania alebo pre jeho osobu. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom k možnostiam zvoliť si vlastný či predávajúcim navrhovaný motív na tovar, ktorého farbu, rozmery a polohu možno ľubovoľne upravovať podľa želania kupujúceho, má právo odstúpiť od zmluvy len v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bude dodávka tovaru pozostávajúceho sa z predávajúcim navrhovaných motívov, ktorých rozmery a poloha na tovar nebudú podľa priania kupujúceho akokoľvek upravené.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, svojím súhlasom s týmito obchodnými podmienkami ďalej berie na vedomie, že na ktorúkoľvek z doplnkových služieb BELABEL PREMIUM, sa nevzťahuje v súlade s ustanovením § 1837 písm. a) Občianskeho zákonníka možnosť odstúpenia od zmluvy, keďže ide o služby, ktoré sú splnené s výslovným predchádzajúcim súhlasom kupujúceho udeleným v objednávke, a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho konania (napr. Listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy prístupný z internetových stránok predávajúceho, nie je to však jeho povinnosťou.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Kupujúci berie svojim súhlasom s týmito obchodnými podmienkami na vedomie, že predávajúci peňažné prostriedky v prípade, že kupujúci zvolil spôsob zaplatenia kúpnej ceny platbou kartou, dobierkou alebo v hotovosti vo výdajni predávajúceho, vráti kupujúcemu prevodom na účet, ktorého číslo mu kupujúci písomne ​​oznámi.

Predávajúci nie je povinný platbu vracať do doby, než vrátený tovar obdrží alebo ako kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil, že odstupuje od zmluvy, zaslať späť na adresu Cukrovarská 957 / 21b, Praha 9, PSČ 196 00 alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese Cukrovarská 957 / 21b , Praha 9, PSČ 196 00 . Lehota je dodržaná, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru a náklady za vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

10. Zodpovednosť

Predávajúci podľa ustanovenia § 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť jednotlivých autorov obrázkov a motívov uvedených na stránke www.belabel.cz v prípade, že mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konanie autora obrázku či motívu sú protiprávne, alebo v prípade, že sa dozvedel preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní autora obrázka či motívu a bezodkladne neurobil všetky kroky, ktoré možno od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, za ujmu spôsobenú mu iba úmyselným porušením povinností vyplývajúcich zo záväzku medzi stranami. Predávajúci najmä nezodpovedá takému kupujúcemu za ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku nesprávneho alebo neadekvátneho používania tovaru.

Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, ujmu iba vtedy, ak ujma vznikla v priamej súvislosti s úmyselným porušením povinností predávajúcim. V iných prípadoch nemá kupujúci právo na náhradu ujmy.

Celková zodpovednosť predávajúceho za ujmu kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, plynúce akokoľvek zo zmluvy alebo v spojení so zmluvou nepresiahne 125% ceny tovaru, ktorý je predmetom zmluvy.

Nárok na náhradu ujmy je kupujúci oprávnený u predávajúceho uplatniť len vtedy, ak po vzniku škodovej udalosti urobil všetky kroky smerujúce k minimalizácii výšky škody a pokiaľ o vzniku škodovej udalosti predávajúceho bezodkladne vyrozumel a poskytol mu všetky vyžiadané dokumenty ku vzniku škodovej udalosti sa vzťahujúce.

11. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Lemicom spol. s r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, na základe ktorej sú Vám poskytované služby. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Lemicom, so sídlom Praha 5 - Velká Chuchle, Pod Akáty 131/13, 15900, IČO: 27561054, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 114440 (ďalej len ako "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Cukrovarská 957 / 21b, 196 00 Praha 9, adresa elektronickej pošty info@belabel.cz, telefón +420 222 744 135.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Právnym základom spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

Účel spracovania osobných údajov

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Práva dotknutých osôb

12. Reklamačné podmienky

Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, to znamená, že
 1. má vlastnosti, ktoré boli stranami dojednané či predávajúcim popísané, alebo ktoré mohol kupujúci očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 2. tovar sa hodí k účelu, ktorý je predávajúcim uvádzaný, alebo ku ktorému sa tovar obvykle používa;
 3. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 4. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Strany vo vzťahu k vlastnostiam tovaru dojednávajú, že farba potlače a jeho presnosť (poloha a rozmery) na tovar sa môžu od objednávky líšiť. Farba, poloha aj rozmery potlače na tovar vytvorené kupujúcim pri objednávke v internetovej aplikácii predávajúceho sú orientačné. Kupujúci berie súhlasom s tými obchodnými podmienkami na vedomie, že tieto odchýlky nie sú chybami, z ktorých by kupujúcemu plynuli práva z chybného plnenia.

V prípade objednávky obsahujúcej väčšie množstvo tovaru môže predávajúci po kupujúcim požadovať odsúhlasenie akosti a výroby tovaru podľa dohodnutej vzorky v zmysle § 2096 Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci odmietne možnosť odsúhlasenia akosti a výroby tovaru podľa dohodnutej vzorky, vzdáva sa tým svojho práva z chybného plnenia v prípade, že tovar nebude mať akosť alebo nebude v prevedení, ktoré kupujúci očakával.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa u tovaru vyskytne v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (záruka). Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí tovaru.

V prípade, že tovar má vady, kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho práva z chybného plnenia (ďalej tiež "reklamácia"). Kupujúci je v takom prípade povinný uplatniť práva z chybného plnenia písomnou formou (poštou, faxom, e-mailom) a zaslať tovar vrátane opisu vady, zvoleného práva z chybného plnenia a daňového dokladu - faktúry na adresu Cukrovarská 957 / 21b, Praha 9, PSČ 196 00, inak nemôže byť reklamácia vybavená.

Predávajúci je oprávnený na odstránenie vád tovaru použiť tretích osôb.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo odstúpiť od zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený požadovať dodanie nového tovaru v prípade, že
 1. tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v ods. 12.1. a 12.2. tohto článku a nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané;
 2. je vada neodstrániteľná;
 3. tovar nemôže kupujúci riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
 4. sa na tovare vyskytne väčší počet vád.
Dodanie nového tovaru nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej chyby, a v prípade, že sa vada týka len súčasti veci. V takom prípade má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený požadovať výmenu chybnej súčasti tovaru v prípade, že
 1. je chybná iba súčasť tovaru;
 2. je vada neodstrániteľná;
 3. tovar nemôže kupujúci riadne používať pre opakovaný výskyt vady súčasti tovaru po oprave; alebo
 4. sa na súčasti tovaru vyskytne väčší počet vád.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny v prípade, že
 1. nezvolí právo na odstúpenie od zmluvy, dodanie nového tovaru alebo nové súčasti tovaru alebo opravu tovaru;
 2. predávajúci nemôže dodať nový tovar, vymeniť jeho súčasť, alebo tovar opraviť;
 3. predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase; alebo
 4. by zjednanie nápravy pôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že
 1. je vada neodstrániteľná;
 2. tovar kupujúci nemôže riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave;
 3. sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;
 4. nie je možné dodať nový tovar alebo vymeniť súčasť tovaru.
Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z vady v prípade, že o vade pri prevzatí tovaru vedel alebo vadu sám spôsobil.

V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode s kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, predávajúci o reklamácii rozhodne do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nebude medzi stranami dohodnutá lehota dlhšia.

Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní od odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný.

Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení reklamácie.

13. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Predávajúci je oprávnený pre plnenie svojich povinností použiť tretiu osobu. Kupujúci dáva uzavretím zmluvy súhlas s postúpením všetkých či niektorých práv a povinností z kúpnej zmluvy predávajúcim na tretiu osobu.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkov medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českejj republiky. Všetky spory vznikajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku a Pravidiel jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu.

Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 Občianskeho zákonníka. Nasledujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka sa neuplatnia na práva a povinnosti medzi stranami: § 1805 ods. 2, § 1950, § 1971.

Všetky zmluvy medzi stranami musia byť uzavreté výlučne písomne ​​s tým, že aj dodatky či právne konania smerujúce k ukončeniu či zmene týchto zmlúv je možné uzavrieť iba písomne. Za písomnú formu sa považujú aj dáta zasielané e-mailom na adresu info@belabel.com alebo inú e-mailovú adresu oznámenú kupujúcemu, ako aj dáta zasielané kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že písomnosť je doručená aj v prípade, že si adresát písomnosť v lehote 10 dní odo dňa, keď bola uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, nevyzdvihne. V prípade doručovania na e-mailové adresy platí, že e-mailová správa bola doručená aj v prípade, že si ju adresát neprečítal do 10 dní odo dňa, keď e-mailová správa na e-mailovú adresu došla.

V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, nebudú žiadne práva a povinnosti vyvodené z doterajšej alebo budúce praxe zavedenej medzi stranami či zvyklostí udržiavaných obecne či v odvetví týkajúcim sa tovaru, ibaže je v zmluve alebo v obchodných podmienkach výslovne dohodnuté inak. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, aj predávajúci potvrdzujú, že si nie sú vedomí žiadnych doposiaľ medzi nimi zavedených obchodných zvyklostí či praxe.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 1. 2017 Tieto obchodné podmienky sú odo dňa ich vyhlásenia zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.belabel.cz.

V Prahe dňa 1. 1. 2017

LEMICOM spol. s r.o.